Showing posts with label कवी मी !!. Show all posts
Showing posts with label कवी मी !!. Show all posts

Monday, February 17, 2014

ती सुंदर कल्पना !!

माझ्या डोळ्या देखत ओढलं त्याने,
काळाकुट्ट इसम,
अंगारलेले डोळे,
ताकद एखाद्या हत्तीची त्याच्या अंगी
अंगावर माझ्या शहारे
काहीच कळेना
पण किंचाळण्याचा आवाज मात्र कानावर
"वाचवा कुणीतरी"
काळीज फाडणारी आर्त किंकाळी,
जीव जातानाची सुद्धा नसेल होत अशी तडफड,
हाताच्या मुठी आवळून पुढे होणार मी,
इतक्यात अजून भयानक ३-४ जन मागून,
लोकांची पळापळ, भेदरलेल्या मेंढरांसारखी,
पण किंकाळण्याचा आवाज मात्र हळू हळू तीव्र,
काय करावे अशा वेळेला हे कळत होत,
मानाने ही केला निर्धार,
आयुष्यभर ज्या पुस्तकातून प्रेरणा घेतल्या,
त्यांची एकेक पान डोळ्यासमोर,
पण शरीर साथ देईना,
भोवळ येवुन पडतो कि काय,
काय चाललंय, थांबवायला हव आपण,
सरकलो त्या दिशेने,
नकळत पणे हातात दगड हि घेतला,
आणि पोटाची आतडी फाटेपर्यंत तोंडातून आवाज निघाला,
हिजड्यांच्या औलादी सगळ्या दचकल्या बहुतेक,
माझ्या दिशेने आले काही,
आणि
आणि
बस्स!
डोळ्यासमोर अंधार,
कधी न मिळालेली शांत झोप,
समोर फक्त शांत, निरभ्र आभाळ,
पक्षांचा मंजुळ किलबिलाट,
मंद वारा,
अचानक समोर,
एक सुंदर ललना, तितक्याच सुंदर वेशात,
काय तीच ते रूप, आहा!!
अस्सल नक्षत्र,
सगळ्या परीकथा आठवत,
नकळत गेले दोन्ही हात पुढे,
तिनेही आपले नाजूक हात हातावर ठेवले,
जवळ येवुन कानात काहीतरी कुजबुजली,
आणि,
अचानक,
कुठे गेली,
आता तर होती,
मी शोधू लागलो,
पन कुठेच दिसेना,
मी फक्त एकटा ,
रडू आवरेना आता तर,
इतक्यात,
"काय झालं बाळा?"
खाड्कन जाग,
माझं घर
आईचे रडणारे केविलवाणे डोळे ,
समोर,
मैताला आल्यासारखे बाकीचे सगळे आजूबाजूला,
"आई काय झालं ग?? मला नाही आठवत आहे काहीच. सांग ना."
कोणीच काही बोलायला तयार नाही,
"सांग ना ग आई, बाबा तुम्ही तरी सांगा"
आवाज निघेना घशातून,
कितीवेळ असा पडून होतो कुणास ठावूक,
"तुझा प्रयत्न फसला बाळा." आईचा हुंदका,
अचानक सगळी चक्र उलटी,
त्या नराधमांनी ,
संपवलं होत एक सुंदर स्वप्न,
ती सुंदर परी !
ती सुंदर कल्पना !!

Saturday, December 28, 2013

प्रेमात पडल्यावर

प्रेमात पडल्यावर 


पहिला सगळं ठरवायचं असतं
व्यवस्थित, विचारपूर्वक करायचं असतं
खुपदा भेटून बोलायचं असतं
एकमेकांची मनं जुळवायचं असतं
आवडी-निवडी जपायचं असतं
विशावासाचं नातं विणायचं असतं
कारण एकदा प्रेमात पडल्यावर
पुन्हा मागे वळायचं नसतं
#mimarathiap

Thursday, November 7, 2013

'ती' कशी असावी

Rohan Pore, Girlfriend, marathi, poem, kavita, social-ak, mimarathiap
courtesy : Rohan Pore

'ती' कशी असावी


खर म्हणजे वयात आलेल्या सगळ्याच मुलांचं स्वप्न असत, आपल्याला एखादी 'ती' असावी,
मग ती कोणीही असो पण असावीच,
कोणाला वाटत कि मस्त model type असावी, बरोबर ३६-२४-३६ च्याच साच्यातली असावी,
चारचौघीत उठून दिसणारी असावी, आणि मोगऱ्याच्या बागेत गुलाबाच फुल असावी,
पण आपल्याला एखादी 'ती' असावी,
काहींच्या मते ती सालस असावी, देखणी नसली तरी चालेल पण मनमिळाऊ असावी,
आपल्याला सांभाळून घेणारी असावी, नाती जोपासणारी असावी,
पण आपल्याला एखादी 'ती' असावी,
आपण भाई (!) असलो तर ती पण तशीच असावी, हातात  सिगरेट आणि तोंडात शिट्टी असावी,
चार शिव्या घालणारी आणि वेळेला हातपाय चालवणारी असावी,
पण आपल्याला एखादी 'ती' असावी,
ती आपली मैत्रीण असावी, माझी bag, mobile, वह्यापुस्तके सांभाळणारी असावी,
माझ्यासाठी घरातून मस्त डबा आणणारी असावी,
पण आपल्याला एखादी 'ती' असावी,
MacD मध्ये treat देणारी असावी, महागडे perfumes, sunglasses देणारी असावी,
रोज movie ला नेणारी असावी, आणि corner seat वर चाळे करणारी असावी,
पण आपल्याला एखादी 'ती' असावी,
मला वाटत कि ती फक्त तीच असावी, स्वाभिमान बाळगणारी असावी,
मला आपल म्हणणारी असावी आणि माझ्या स्वप्नात रमणारी असावी,
पण आपल्याला एखादी 'ती' असावी.
#social_ak

Wednesday, November 6, 2013

चड्डीतलं वय

चड्डीतलं वय

ते चड्डीतल वय असतं,
तेंव्हा फक्त ओरडणं, खेळाणं आणि बागडनं असतं,
राग आला कि मारणं असतं,
आणि कुणीतरी मारल्यावर बोंबलत घरी पळणं असतं,
ते वयचं तसलं असतं,
शाळेत न जाण्याची कारणं शोधणारं असतं,
कोणी जबरदस्ती केल्यावर त्यांच्याच हाताला चावणारं असतं,
खडू पेन्सिल खाणारं असतं,
आणि नवीन आणायला पैसे मागणारं असतं,
ते वयचं तसलं असतं,
कोणाच्या तरी हातातलं चांगलं खेळणं बघून रडणार असतं,
ते कस मोडता येईल हे बघणार असतं,
मोडल्यावर त्याला चिडवणार असतं,
पण त्याला जास्त रडताना बघून पुन्हा सांभाळणार असतं,
ते वयचं तसलं असतं,
आपल्या गोष्टीवरती अधिकार गाजवणारं असतं,
त्याला हात लावला तर घर डोक्यावर घेणार असतं,
आणि शेवटी त्याची मालकी परत मिळवणार असतं,
ते वयचं तसलं असतं,
पुन्हा कधीच येणारं नसतं..!!
#mimarathiap

Friday, October 25, 2013

'ती'

'ती'

सारखं माझ्यावर रागावते,
बारीक बारीक चुका काढते,
प्रत्येक वेळी टोचून बोलते,
जोराने माझा कान ओढते,
तरीही मला ती खूप आवडते,

खुपदा उगाचच भांडते, बोलण टाळते,
"आम्ही नाही जा," म्हणत रुसून बसते,
आणि तास भराच्या आताच,
स्वतःच sry sry करते,
तरीही मला ती खूप आवडते,

"माझ्याकडे बघतच नाहीस,"
"बोलत का नाहीस माझ्याशी ??"
"तुला मी आजकाल आवडत नाही,"
अशी बडबड करून अक्षरशः डोक्यात जाते,
तरीही मला ती खूप आवडते,

"आपलं पुढे कस होणार रे ??,"
"घरचे तयार होतील ना रे आपल्या लग्नाला??",
"आपण पळून जावूया का??"
"मग आई-बाबांना काय वाटेल??",
सगळ स्वतःच बोलून टाकते,
तरीही मला ती खूप आवडते,

"हे तुला जमत नाही तरी का करतोस??"
"तू हा course का नाही करत"
"अरे इकडे इकडे असा असा job  आहे"
फक्त माझाच विचार करते
म्हणूनच मला ती खूप आवडते,

"काय करतो आहेस??"
"जेवलास का नीट??"
"आज तुझ्या नावाने उपवास केलाय"
"तू ये नारे जवळ माझ्या"
अस बोलून जीवाचं पाणी पाणी करते,
म्हणूनच मला ती खूप आवडते.
#social_ak